Chuyển tới nội dung

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ CƯỚC HÀNG HÓA

INTERNATIONAL TRADE / THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  1. Global Import & Export Management – Practices & Procedures

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu – Thực tiễn và Quy trình

  1. Mastering Incoterms 2020 (ICC) in Import Export Management

Incoterms 2020 (ICC) trong Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

  1. Import Export Documentation and Shipping Elements

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu và các Yếu Tố Vận Chuyển

  1. Import Export Risks Assessment and Analysis Practices

Đánh Giá & Phân Tích các Rủi Ro trong Xuất Nhập Khẩu

  1. Managing International Trade and Customs Formalities

Quản Lý Thương Mại Quốc Tế và Thủ Tục Hải Quan

  1. Risks Management in International Trade

Quản Lý Rủi Ro trong Thương Mại Quốc Tế

  1. Understanding Letter of Credits & Documentary Collection (UCP 600, URC 522)

Tìm hiểu về Thư tín dụng & thu thập chứng từ (UCP 600, URC 522)

  1. Negotiation Competency in International Trade

Đàm Phán trong Thương Mại Quốc Tế

Hotline: 0917 687 279 - 0918 516 594