Chuyển tới nội dung

CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Strategic Management/Quản trị chiến lược

  1. Developing Strategic Management 3P’s 
  2. Strategizing Formulation of Business Plans
  3. Formulation of Company’s Value Chain
  4. Strategic Performance Evaluation and Control
  1. Phát Triển Chiến Lược 3P—————
  2. Lập Chiến Lược Xây dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
  3. Xây Dựng Chuỗi Giá Trị của Doanh nghiệp
  4. Đánh Giá và Kiểm Soát Hoạt Động Chiến Lược

Hotline: 0917 687 279 - 0918 516 594