Chuyển tới nội dung

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ CƯỚC HÀNG HÓA

SHIPPING AND FREIGHT MANAGEMENT/ QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ CƯỚC HÀNG HÓA

  1. Global Shipping Management (3P’s of Procedure, Practice, Performance)

Quản Lý Vận Chuyển Toàn Cầu  (3P, Quy trình, Thực tiễn, Hiệu suất)

  1. Management of Incoterms and Trade Payment Terms in shipping

Quản Lý Incoterms và các Điều Khoản Thanh Toán Thương Mại trong Vận tải

  1. Global Freight-Forwarding Management

Quản Lý Giao Nhận Toàn Cầu

  1. Mastering Shipping and Logistics Operations in Import Export

Nghiệp vụ Vận Chuyển và Hoạt động Logisctics trong Xuất Nhập Khẩu

  1. Shipping Risks and Costs Reduction Practices

Rủi Ro Vận Chuyển và Cách Giảm Chi Phí

  1. Managing Airfreight and Seafreight Operations

Quản Lý Hoạt Động Vận Chuyển Hàng Không và Đường Biển

  1. Managing the Bill of Lading in Global Shipping

Quản Lý Vận Đơn trong Vận Chuyển Toàn Cầu

  1. Managing the Airway Bill in Air Cargo Operation

Quản Lý Vận Đơn Hàng Không

Hotline: 0917 687 279 - 0918 516 594