Chuyển tới nội dung

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ CƯỚC HÀNG HÓA

LOGISTICS OPERATIONS / HOẠT ĐỘNG LOGISTICS

  1. Developing Effective Logistics and Supply Chain Strategies

Phát triển chiến lược Chuỗi cung ứng và Logistics hiệu quả

  1. Managing Customer Fulfillment with Logistics Proficiency

Quản lý việc đáp ứng nhu cầu khách hàng trong Logistics

  1. Logistics Strategies in Global Shipping

Chiến lược Logistics trong vận chuyển toàn cầu

  1. Lean Logistics Management in Manufacturing

Quản lý Logistics tinh gọn trong hoạt động sản xuất

  1. Managing Hidden Logistics Risks in International Trade

Quản lý những rủi ro tiềm ẩn của Logistics trong thương mại quốc tế

  1. Principles and Practices of Global Transportation

Những nguyên tắc và thực tiễn trong vận tải toàn cầu

  1. Strategic Elements of Transportation Management

Những yếu tố chiến lược của Quản lý vận tải

  1. Storekeeping Functions and Storekeeper Roles

Chức năng và vai trò của người Quản lý kho hàng

  1. Effective and Efficient Warehousing Management

Quản lý kho hàng hiệu quả

Hotline: 0917 687 279 - 0918 516 594